Birtjärnsberget

Birtjärnsberget – ett Eldorado för insekter! Varför då? Jo, här finns allt en vedlevande insekt kan begära. Insektsfaunan hör faktiskt till de mest intressanta i landet. Skogen består huvudsakligen av naturskogsartad barrblandskog och det finns gott om döda träd.

Skogen består till stor del av en drygt 100-årig barrblandskog. Den är både grov och naturskogsartad – dvs med många värden som en urskog hyser, men att den har påverkats av skogsbruk.

Skogen har sannolikt uppkommit efter en skogsbrand som drog fram i mitten av 1800-talet. Mängden av gamla, grova stubbar vittnar om att avverkningar skedde i samband med branden. I skogen finns nu gott om döda och döende träd, även lågor i olika förmultningsgrader. En låga är ett träd som ligger på marken.

Mängden av döda träd i olika stadier, i kombination med de variationsrika biotoperna, gör att berget hyser en insektsfauna som hör till de mest intressanta i landet. Har man tur får man kanske se den största och ovanligaste långhorningen – raggbocken Tragosoma. Området fungerar uppenbarligen som en tillflyktsort för många annars hårt tillbakaträngda arter i det modernt brukade skogslandskapet. I området märks även en ovanligt rik svampflora, med framför allt vedsvampar.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning,
– göra ingrepp i vegetationen,
– tälta,
– göra upp eld,
– använda motordrivet färdmedel samt
– i övrigt vidtaga åtgärder som strider mot reservatets syfte nämligen att för den vetenskapliga forskningen skydda ett naturskogsområde med bl.a. en säregen insektsfauna.

 

Fakta om Birtjärnsberget

Bildades: 1973
Storlek: 58 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Reservatet ligger strax sydost om Nås, väster om sjön Bysjön.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län