Vargåsen

Skogen i det här området skiftar mycket från de högre höjderna jämfört med nere i sänkorna. På högre och torrare mark växer en risig tallskog, medan det i de blötare sänkorna finns granskog. Däremellan består skogen av en frodig blandskog.

Gammal tallar med skalbaggar och arter med konstiga namn

I tallskogarna finns ganska gott om lågvuxna bredkroniga tallar runt 300-årsåldern. Tallticka är vanlig här och en tall med angrepp av den rödlistade skalbaggen reliktbock finns också. I blandskogen, som upptar den största delen av området, är marken mossig och risbevuxen. Träden är högre och inslaget av asp är ganska stort på sina håll. Flera rödlistade arter andra arter som tyder på höga naturvärden, finns här. Bland dem kan nämnas koralltaggsvamp, gränsticka, gräddporing, vedticka, granticka, lunglav, korallblylav, knärot och tretåig hackspett. I granskogssänkorna finns även ullticka.

Kanske finns det vättar i vätarna?

Flera bäckar och vätar finns i området, delvis med mer örtrik vegetation. Vätar är grunda sänkor med dålig vattenavrinning. Vätarna är vattenfyllda under vinter och vår men torkar ut under sommaren. Sammantaget har Vargåsen ett högt naturvärde knutet till områdets storlek och de naturskogsartade förutsättningarna.

Ej påverkad av modernt skogsbruk – men dock av bränder!

Skogen har inte påverkats av modernt skogsbruk, vilket syns på trädens olika åldrar och storlekar. I äldre tid var den förmodligen mer brukad, vilket syns på att det finns en tydlig körväg upp genom blandskogen söder om sjön. Brandljud i tallarna tyder på att här har gått fram en skogsbrand, gissningsvis runt åren 1850 och 1880.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
– framföra motordrivet fordon i terrängen. Gäller både barmark och snötäckt mark. Undantag gäller för de skoterleder markerade av Länsstyrelsen, då marken är snötäckt.
Utan Länsstyrelsens tillstånd:
– gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
– genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

 

Fakta om Vargåsen

Bildades: 2009
Storlek: 203 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Området ligger ca 10 km söder om Lindesnäs.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län