Snöttuberget

Reservatets stora skogsbestånd har kommit upp efter en skogsbrand i början av 1900-talet. Det består av lövskog, barrskog och blandskog.

De rikligt förekommande stora lövträden som nu håller på att dö ger livsutrymme åt ett artrikt insekts- och fågelliv. Det förekommer även fortfarande brandgynnade örter som tex nattviol.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– köra motordrivet fordon, d.v.s även snöskoter,
– gräva upp blommor eller plocka mossor, vedsvampar och lavar,
– fånga eller samla in djur,
– klättra i boträd och att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya, ide eller gryt än 100 meter,
– plocka ved från, eller göra åverkan på, torrträd, vindfällen, lågor (liggande döda träd) och högstubbar. Bryta torra kvistar från levande träd omfattas ej av förbudet.

 

Fakta om Snöttuberget

Bildades: 1996
Storlek: 40 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Reservatet ligger ca 1 mil norr om Dala- Järna. Skogsbilväg från Skålö (norr om Dala-Järna centrum).
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län