Natura 2000

Se karta över Vansbro kommuns områden längst ner på denna sida.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter och förhindra att deras livsmiljöer (habitat) förstörs. Natura 2000 har tillkommit med stöd av två EG-direktiv: art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

Nästan alla Natura 2000-områden är också skyddade på annat sätt. Naturreservat eller biotopskydd används ofta för att ersätta markägaren för de inskränkningar som Natura 2000-skyddet kan föra med sig, t.ex. om skogsbruk förbjuds i ett område. Naturreservat är också lämpligt där man vill göra det lättare för allmänheten att besöka området. Andra alternativ är naturvårdsavtal eller EU:s miljöstöd för ängar och betesmarker.

Natura 2000 i Dalarnas län

Länsstyrelsen Dalarna har föreslagit 222 områden till nätverket Natura 2000. 16 av dem är utpekade enligt fågeldirektivet. 2008 har länsstyrelsen Dalarna fått ett regeringsuppdrag att inventera fjärilsarten violett guldvinge och om möjligt föreslå nya Natura 2000-områden för denna art. Markägaren kontaktas alltid innan ett område föreslås.

Här kan du läsa mer om Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna

Här finns aktuella Natura 2000 områden i Vansbro kommun (blåmarkerade). De områden som omsluts av grön markering är naturreservat.
naturreservat