Lakoberget

Lakoberget har en gammal barrblandskog med höga naturvärden. Här kan man hitta den fina orkidén nattviol och vandra längs det ibland strida vattendraget Vesnittsbäcken.

Blandad skog och liten våtmark

På ostsluttningen av Lakoberget växer denna blandade skog. Här finns tall på de torrare partierna och gran i sluttningarna. Träden är gamla, kring 150 år, men flera är äldre än så. Några, som troligen är upp mot 200 år, har hittats i området.

Här och var i sluttningen tränger grundvattnet upp ur marken. Där är marken täckt av vitmossor. I en av de mindre våtmarkerna, i södra delen av området, finns orkidén nattviol. Det är en vitblommande orkidé med väldoftande blommor.

Vesnittsbäcken

Längst ner i sluttningen i områdets östra del rinner Vesnittsbäcken. Det är en oftast liten skogsbäck. Men den kan ha höga flöden vid snösmältningen, eftersom den avvattnar ett stort område. Kring Vesnittsbäcken finns en liten våtmark som då och då svämmas över.

I de fuktiga partierna är de gamla, grova granarna bevuxna med gammelgranlav och kattfotslav högt upp på stammarna. Gammelgranlav är ett tydligt tecken på en orörd skog med höga naturvärden. Läs mer om gammelgranslaven i faktarutan här intill.

Svedjande finnar

Lakoberget tillhör de verkligt gamla boplatserna i Äppelbo socken. Området hör till Dalarnas Finnmark. Det är benämningen på de ofta otillgängliga, skogsbevuxna områden som befolkades av skogsfinnar från östra Finland i början av 1600-talet. Svenska staten ville ha skatteinkomster och erbjöd mark och sex års skattefrihet om marken odlades. Detta var en möjlighet för staten att på sikt få ökade skatteinkomster. De invandrade finnarna ägnade sig åt svedjebruk. Platsen för svedjefallen var som i Lakoberget, sydvända sluttningar, helst med stor fin granskog men utan allt för stenig mark.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag gäller för insamling av löst liggande, mindre och torra grenar och kvistar, i syfte att göra upp eld.
– framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
– gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län