Lållansberget

På Lållansberget växer en frodig granskog med många värdefulla arter. Längs Lållansbergsbäcken kan du vandra i den mjuka mossan och plocka blåbär. Kanske får du syn på den ovanliga blåtryffeln?

Gran och tall och sällsynta arter

På toppen av Lållansberget växer en vacker hällmarkstallskog. Här ligger också den lilla fina tjärnen som syns på bilden ovan. Nedanför toppen övergår skogen från tall- till granskog. Här finns gamla grova granar och mycket döda träd, både stående som torrakor och liggande som lågor. Tack vare den stora tillgången på död ved har här hittats många intressanta och sällsynta arter. Hör bara på de här vackra namnen – brunpudrad nållav och doftskinn.

 

 Fin liten bäck i granskog med gröna mossor runtom

Mossrikt vid vacker bäck

Vid foten av berget finns en smal dalgång, där granskogen växer frisk i sluttningarna. I botten på dalgången finns en bäck som kallas Lållansbergsbäcken. Här finns en matta av mjuka och frodiga mossor och gott om blåbärsris. Här finns också arter med vackra namn – vågig sidenmossa, skuggblåslav och gammelgranlav. I dalgången är även den mycket sällsynta blåtryffeln funnen.

Finska namn i gamla finnmarker

Området hör till Dalarnas Finnmark. Det är benämningen på de ofta otillgängliga, skogbevuxna områden som befolkades av skogsfinnar från östra Finland i början av 1600-talet. Svenska staten ville ha skatteinkomster och erbjöd mark om marken odlades. De invandrade finnarna ägnade sig åt svedjebruk.

Lållansbergets namn stammar från det finska ordet Lohilampimäki. Lohilampi betyder laxtjärn och mäki betyder backe, men översätts ofta med berg i ortsnamn. Lohilampimäki blir då Laxtjärnsberget. Det anses att finskan i de här trakterna hade upphört att fungera som ett levande språk redan under den första hälften av 1800-talet, och bergets namn omvandlades såsmåningom till Lållansberget.

Vandra genom området på stig från Värmland

Det finns en stig som går genom sydöstra delen av naturreservatet. Stigen börjar vid Fjällrämmen i Värmlands län, cirka en mil söder om naturreservatet och fortsätter sedan vidare norrut. Den är väl upptrampad och är används därför troligen rätt ofta fortfarande.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
– framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
– gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Fakta om blåtryffel

I området finns denna exklusiva svamp, här och endast på ett fåtal platser till i Sverige. Svampen hotas av det moderna skogsbruket, då den är extremt känslig för uttorkning och beroende av en skuggig miljö. Det finns det gott om på Lållansberget.

Runda, blåvita svampar på marken

Källa: Länsstyrelsen Dalarna